Jambo Collections hecht waarde aan het beschermen van uw privacy. Als we u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u kunt worden geïdentificeerd, kunt u er zeker van zijn dat deze informatie alleen wordt gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid. Lees dit privacybeleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe Jambo Collections persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Waarom verzamelen we persoonlijke gegevens?

Jambo Collections verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens alleen voor zover a) U uw geldige en geïnformeerde toestemming hebt gegeven, of b) vereist is door de legitieme zakelijke belangen van Jambo Collections  zoals het aangaan of uitvoeren van contracten, het verwerken of ontvangen van betalingen, reageren op vragen of verzoeken, contractuele verplichtingen nakomen en wettelijke of regelgevende verplichtingen nakomen (art. 6.1. Algemene verordening gegevensbescherming).

Aan welke ontvangers verzenden wij uw gegevens?

Jambo Collections kan uw persoonlijke gegevens meedelen aan derden die namens Jambo Collections (verwerkers) persoonlijke gegevens verwerken en aan aan Jambo Collections gelieerde ondernemingen.

Het is mogelijk dat sommige van deze derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. Als dit het geval is, biedt Jambo Collections een passend beschermingsniveau.

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

Jambo Collections heeft technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een ​​passend beveiligingsniveau te waarborgen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige wijziging, vernietiging, verlies of ongeoorloofde openbaarmaking. Dergelijke maatregelen zullen voortdurend worden verbeterd in overeenstemming met technologische ontwikkelingen.

Hoe gebruiken we cookies op onze website?

Raadpleeg ons oor meer informatie over hoe we cookies gebruiken op onze website.

Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens:

het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens (art. 15 Algemene verordening gegevensbescherming)

het recht om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te vragen (art. 16 Algemene verordening gegevensbescherming)

het recht om te vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens (art. 17 Algemene verordening gegevensbescherming)

het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen (art. 18 Algemene verordening gegevensbescherming)

het recht om te vragen dat we uw persoonlijke informatie voor uw eigen doeleinden verplaatsen, kopiëren of overdragen (waar technisch mogelijk) in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine,leesbaar formaat (art. 20 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de legitieme belangen van Jambo Collections of een derde, tenzij er dwingende redenen zijn die uw belangen overtreffen (art. 21.1. Algemene verordening gegevensbescherming)

het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden (art. 21.2. Algemene verordening gegevensbescherming)

het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, als Jambo Collections uw persoonlijke gegevens verwerkt op basis van uw toestemming (art. 7.3. Algemene verordening gegevensbescherming).

De bovengenoemde rechten kunnen tegen Jambo Collections worden ingeroepen door ons hiervan op de hoogte te stellen via de contactgegevens in onze "Algemene voorwaarden".

U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In België is de toezichthoudende autoriteit de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer), gevestigd te B-1000 Brussel, Drukpersstraat 35 en met website www.privacycommission.be