1. Klachten moeten per aangetekend schrijven gebeuren, binnen de 8 dagen na toezending van de factuur. Wij aanvaarden geen terugzendingen, tenzij na voorafgaande toestemming.

2. Onze prijsopgaven zijn vrijblijvend en onderhevig aan prijsschommelingen in functie van en afhankelijk van de officiële catalogusprijzen van onze leveranciers.

3. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Brugge. De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot haar betaling op de vastgestelde datum.

4. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal op het factuurbedrag een verwijlintrest van 1% per begonnen maand verschuldigd zijn en dit van rechtswege zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling moet gebeuren, dit in afwijking van de voorschriften van art. 1146 B.W.

5. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag en na vergeefse ingebrekestelling wordt het nog verschuldigd saldo van rechtswege verhoogd met 15% met een minimum van € 100,00 en een maximum van € 2000,00, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, dit als forfaitaire schadevergoeding onverminderd alle kosten, en de verwijlintresten, ten titel van conventioneel strafbeding, zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is (art.1147 - 1152 B.W.)

6. Wij wijzen alle verkoopsvoorwaarden af die op documenten van de klant kunnen voorkomen. Alleen onze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk hiervan wordt afgeweken.

7. In geval van geschil zijn alleen de Vredegerechten en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd om van het geschil kennis te nemen en erover te oordelen. Alleen de Belgische wet is toepasselijk.

8. Uitvoeringstermijnen worden steeds benaderend opgegeven en gelden, behoudens onvoorziene omstandigheden.

9. Niet-betaling van een rekening op de vervaldag laat ons toe de onmiddellijke betaling te eisen van iedere openstaande vordering op de debiteur en ieder order of lopend contract te annuleren.

10. Het is niet toegestaan onze goederen door te verkopen via eender welk kanaal (noch rechtstreeks, noch via websites of social media, enz…), zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming.

11. Verkochte goederen worden niet teruggenomen.

12. De geleverde goederen blijven onze uitsluitende eigendom tot bij de integrale betaling van de prijs.